Іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шаралары

Қылмыстық сот ісін жүргізуде оған қатысушыларды тиісті мінез-құлыққа мәжбүрлеу шараларының тобы бар, ол күдіктіні ұстауға да, процессуалдық бұлтартпау шараларына да, дәлелдемелерді жинауға, тексеруге және бағалауға бағытталған тергеу әрекеттеріне де қатысы жоқ. Мәжбүрлеу тәсілдерінің, құралдарының, шараларының бұл тобы Заңда қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеудің өзге де шараларының атауын алды. Бұл мәжбүрлеу шаралары белгіленген құқықтық рәсімді қамтамасыз ету […]

Read More

Түсінігі, түрлері және әлеуметтік-құқықтық маңызы өтінішхаттар

Қазіргі заманғы отандық қылмыстық іс жүргізу заңының сөзсіз жетістіктеріне сот ісін жүргізуге қатысушылардың өтініш білдіру және қылмыстық процесті жүзеге асыратын лауазымды адамдардың оларды шешу мәселелерін реттейтін арнайы тарау нормаларының болуын жатқызған жөн. Бұл тараудың пайда болуы қылмыстық процеске қатысушылардың қылмыстарды тергеу және қылмыстық істерді сот арқылы шешу салаларындағы өтініштерінің әлеуметтік-құқықтық маңыздылығына байланысты болды. Іс жүзінде, […]

Read More

Қылмыстық процеске қатысушылардың шағым жасау құқығы

Қылмыстық сот ісін жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдану бір жағынан, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушыларға ғана емес, сондай — ақ отандық құқықтың басқа да іс жүргізу салаларының қатысушыларына қатысты едәуір ауқымды проблеманың бір бөлігі, ал екінші жағынан-кез келген азаматтың және мемлекеттік органдардың лауазымды адамының конституциялық құқығы болып […]

Read More

Қылмыстық процестің сатылары

Қылмыстық сот ісін жүргізу белгілі бір жүйеге сатылар мен кейбір басқа да құрылымдық бөлімшелердің көмегімен келтірілген, өйткені оның шеңберінде теориялық тұрғыдан 200-ге жуық іс-әрекет жүзеге асырылуы және қылмыстық іс жүргізу шешімдерінің аз саны қабылдануы мүмкін. Қылмыстық процестің сатысы-құқықтың тиісті жүйесі үшін оның өзіндік ерекшелігімен сипатталатын салыстырмалы дербес және қажетті бөлігі: 1) мақсаттары мен міндеттері; 2) […]

Read More

Қылмыстық іс жүргізу заңының және қылмыстық сот өндірісінің құрылымы

Қылмыстық іс жүргізу заңының құрылымы қылмыстық сот ісін жүргізу құрылымымен өзара байланысты ғана емес, соңғысын да анықтайды. Қылмыстық іс жүргізу заңы жалпы және ерекше бөліктерге бөлінеді. Қылмыстық іс жүргізу заңының жалпы бөлігін ҚІЖК-нің 1-139-бабы реттелетін рәсімдер құрайды. Қылмыстық іс жүргізу заңының осы бөлігінде қылмыстық сот ісін жүргізудің қағидаттары мен мақсаты белгіленеді; қылмыстық процеске қатысушылар ұғымдары […]

Read More

Қылмыстық процесс принциптері ұғымы және олардың жіктелуі

«Принцип»термині латын principium-негізі, басы. Құқықтағы принцип ұғымының ғылыми негізделген анықтамасы оның философиялық түсінігінің негізінде ғана мүмкін болады. Философияда Жалпы таным негізіне немесе білімнің қандай да бір саласын тану негізіне алынған заңдылықтарды білдіреді. Бұл пікірден қылмыстық процесс принципі әрбір іс жүргізу жағдайы емес, тек белгілі бір талаптарға жауап беретін олардың біреуі ғана танылуы мүмкін. Осыған байланысты […]

Read More

Қылмыстық процеске қатысушылар және оларды жіктеу ұғымы

Кез келген қоғамдық қатынастарда, оның ішінде құқықтық қатынастарда олардың субъектілері (немесе қатысушылары) қатысады. Бірқатар мамандардың қатысушылар мен процессуалдық қарым-қатынастар субъектілерінің ұғымдарын ажырату әрекеттері сәтті аяқталды. Сондықтан осы оқулықта қылмыстық процестің «қатысушылары» және «субъектілері» терминдері ұқсас, тең мағыналы ретінде пайдаланылады. Заң шығарушының пікірінше, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар-қылмыстық процеске қатысатын адамдар (ҚІЖК-нің 5-бабының 58-тармағы). Аталған тұлғалар […]

Read More

Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар қорғау жағында

Қылмыстық процеске қатысушылардың арасында қорғаушы жағында күдіктінің, айыпталушының іс жүргізу мәртебесіне ие жеке тұлғалар және олардың қорғаушылары ерекше орын алады. Күдікті-жеке тұлға: 1) ҚІЖК-нің 20-тарауында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған;; 2) ҚІЖК-нің 91 және 92-баптарында көзделген тәртіппен қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған; 3) ҚІЖК-нің 100-бабына сәйкес айып тағылғанға дейін […]

Read More