Содружество Независимых Государств — СНГ

В конце 80-х годов прошлого столетия в политических кругах мирового со­общества появилось новое имя. В драматический момент истории, когда на глазах планеты рушилась супердержава, имя это в ряду немногих других символизировало зарождение новой эпохи. Это был Нур­султан Назарбаев, за считанные месяцы снискавший огромное уважение не только в своей стране, но и за ее пределами. В […]

Read More

Конституция тұжырымдары және баспасөз мәселелері

Еліміз ұзақ тарихи жолдан өтіп бүгінге жетті. Алайда осынау заңғар замана көші оның соқпақсыз, соқтықпалы кезеңдерін бастан өткеріп, өзінің бодансыз болашағына ұмтыла берді. Ақырында тәуелсіздік деген киелі де қасиетті ұғымның орындалуына қол жеткіздік. Бұл тағдыры талайлы халқымыздың көптен аңсаған мақсат-мүддесі еді. Сол үшін де қаншама қиындықтарды бастан кешуге тура келді. Соның бәрінде ержүрек халқымыз өз […]

Read More

Жаһандану үдерісінің табиғаты

Жаһандану үдерісі етек жая бастағаннан мемлекеттік-құқықтық кеңістікте ірі құбылыс ретінде дамыды. Құқық пен жаһандану мәселесін қарастыру – заңды құбылыс, дамуы бір-бірімен тығыз байланысты, бірақ екі маңызды мәселелер тобын қарастыратын дербес ұғымдар. Біріншіден, жаһандану үдерісінің анықтамасын, мазмұнын, табиғатын ашып, содан кейін мемлекет пен құқықтың жаһандану үдерісіндегі орны және жаһанаданудың құқыққа әсерін талдайды. Шетел зерттеушілері бұл үдерісті […]

Read More

Парламентаризмнің теориялық негіздері

Парламент қызметі туралы еңбектерде парламентаризмнің пайда болуын капитализмнің қалыптасуының ертерек кезеңімен байланыстыратын пікірлер бар. Яғни Қазақстанда да либералдық нарықтық экономика мен саяси жүйе, идеологиялық және саяси әр алуандылық қалыптасуының алғашқы кезеңінен-ақ парламентаризмді қалыптастастыру мүмкіндігі бар екендігін теріске шығаруға болмайды. Осы жерде екінші бір, заңды сұрақ туады. Қазақстанда XXI ғасырдың басындағы, жаңа бой көтеріп келе жатқан […]

Read More

Идея единства в процессе становления Республики Казахстан

С.К. Исмаилова Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати В этой статье рассматривается становление молодого суверенного государства как преемника всего ценного, что было создано всеми предыдущими поколениями при разных формах политического устройства. Это процесс усвоения, сохранения достижений во всех сферах жизнедеятельности, их закрепления и дальнейшего развития на благо всего общества. Ключевые слова: «Жеті ата», шежіре, «мәңгілік ел», […]

Read More

Новый Казахстанский патриотизм

Новый Казахстанский патриотизм – важное условие вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. Накануне нового 2016 года, в нашей стране принята Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, утвержденная указом Президента РК Н.А.Назарбаева от 28 декабря 2015 года. В Концепции особенно отмечается, что для укрепления и развития казахстанской идентичности и единства необходимо формирование […]

Read More

Caлықтық құқық бұзушылыққa қoлдaнылытын күрес шаралары

Мемлекеттiң iрге тacы caлық және caлықтық төлемдерден құрaлaды. Aл бiзде, aлғaшқы жылдaры caлық және caлық caлуғa aca мән берiлмедi. Caлық және caлықтық төлемдер елiмiздегi мемлекет бюджетiнiң түciмдерiнiң 80 %-ын құрaудa. Ocы қaржы бюджетке дұрыc түcу үшiн caлық зaңының бұзылмaуын, oның дұрыc oрындaлуын қaдaғaлaу қaжет. Бұрыннaн келе жaтқaн aдaмзaт қoғaмынa тән қылмыcкерлiк, зaң бұзушылық тaғы бacқa […]

Read More

Резолюцияның халықаралық құқық нормаларын құрудағы рөлі

Халықаралық ұйымдардың резолюциясы  халықаралық құқықтың туынды қайнар көздерiне жатады. Халықаралық құқықта мемлекетке кедергі келтiретiн халықаралық ұйымдарың қаулылары жоқ. Халықаралық ұйымдардың резолюциясы халықаралық құқықтың жаңа қайнар көзiн болып табылады. Іс жүзiнде, барлық мемлекетаралық ұйымдарда мүше-мелекетке міндетті резолюция қабылдайтын органдар бар. Бұл резолюциялар ұйымның iшкi өміріне қатысты. Халықаралық конференциялардың, мәжілістердің, сонымен қатар, халықаралық ұйымдардың және олардың органдарының […]

Read More