Әлеуметтану білімі

Әлеуметтанудың гуманитарлық біліммен өзара әрекеті. Әлеуметтану философиядан өсіп шықты. Тіпті әлеуметтану дербес ғылымға айналғаннан кейін де әлеуметтік философиямен байланысын үзген жоқ және үзбейді де. Философиямен әлеуметтану тарихынан әлеуметтану теориясына неопозитивизм, феноменология (Шюц), жаңа фрейдшілдік (Фромм және басқалар), француз структурализімінің күшті ықпал еткені белгілі. Бастапқы философиялық нұсқамалар зерттеу тақырыптамасына да, әдістеріне де елеулі ықпал етеді. Егер […]

Read More

ӘЛЕУМЕТТАНУ НЕГІЗДЕРІ (+мәлімет)

Әлеуметтанудың пайда болуы мен дамуы. Әлеуметтану (франц., sociologie – қоғам туралы ілім) – бұл біртұтас жүйе ретіндегі қоғам мен олардың тұтас қоғаммен байланысын қарастыратын жекелеген әлеуметтік тәртіптер, үдерістер мен топтар туралы ғылым. Әлеуметтанушылық танымның қажетті алғышарты қоғамға индивидтер мен әлеуметтік элементтердің (топтардың) жай ғана қосындысы ретінде емес, объективті өзара байланысты біртұтастық туралы көзқарас болып табылады. […]

Read More

История становления социологии права

В различных учебниках и учебных пособиях история становления социологии права представлена по-разному. Одни авторы излагают исходные идеи общественной мысли со времен древнегреческих философов, другие — с того времени, когда начали формироваться теория и философия права. Все они, в принципе, правы. В нашем курсе этот вопрос мы связываем с появлением самой социологической науки в первой половине […]

Read More