Әлемде ақпараттың рөлі үнемі өсуде, сондықтан имиджі сияқты ақпараттық құрылым теоретиктер мен практиктерге барынша көбірек көңіл бөле түседі. Нарықтық қатынастар, өмірдің барлық салаларында бәсекелестіктің дамуы бұл ұғымның адам санасында жеке тұсаукесердің әсері ретінде бейнені әдейі жасау ретіндегі өзектілігіне алып келді. Имиджді құру бойынша жұмыс іскер адамның жеке және кәсіби мінездемесіне оң әсер етеді, онымен және ол ұсынатын фирмамен ынтымақтасуға ниет пайда болады. Демек, тартымды имидж іскерлік табысты анықтайтын факторлардың бірі болып табылады.

Барлық қолданыстағы теріс фактілер имидждің мәнін және оның іскерлік саладағы рөлін жеткіліксіз түсінуге байланысты туындады, осыдан оның негізгі компоненттерін білу емес:

— манера киіну;

— қарым-қатынас тактикасы;

— іскерлік этикет және хаттама;

— іскерлік қарым-қатынас этикасы.

1. «Имидж»ұғымының дамуы және мәні.

«Имидж» термині бүкіл әлемде кеңінен таралып, барлық тілдік мәдениеттерге айналды. Имидждің этимологиялық түсінігі

суретті, көріністі, суретті білдіреді Француз image шығады . Имидж (ағылш . image) — сурет, яғни бұл тұлғаның визуалды тартымдылығы, өзін-өзі таныстыру, адамның өз бейнесін өзгелер үшін құрастыру . Имидж сияқты мағыналық жүктемеге ие орыс сөзі — сурет әрдайым болды. В. И. Далю бойынша, «сурет-бұл көрініс, сыртқы көрініс, фигура, портрет, жазылған бет… және ол уақытпен байланысты».

Психологияда имидж деп «көпшілік санада қалыптасқан және стереотип сипаты бар біреуді немесе бірдеңені эмоционалды боялған бейнені; имиджді қалыптастыру стихиялы болып табылады, бірақ көбінесе ол мамандардың жұмыс нәтижесі болып табылады; имидж белгілі бір топтың әлеуметтік үміттерін көрсетеді» түсінеді .*

«Имидж» ұғымы Батыста 50-ші жылдары пайда болды және бастапқыда жарнамалық тәжірибеде қолданылды. Одан әрі, 60-шы жылдары бұл термин кәсіпкерлік саласында тұтынушыға психологиялық әсер етудің негізгі құралы ретінде қайта пайда болады. Кейінірек Имидж ұғымы паблик рилейшнз теориясы мен тәжірибесінің негізгі элементі болды, саяси және қоғамдық өмірге берік кірді. «Кәсіби дағды сізге жұмыс істеуге немесе қызмет бойынша жоғарылауға мүмкіндік бермейді. Ол үшін жұмыс істейтін адамдарды өзіне орналастыру қажет, яғни қажетті имидж жасау қажет. Адамдар сөйлесудің алғашқы бес секундында шығаратын сыртқы әсерге біз туралы айтады деп саналады. Жеке тұлғаның сыртқы келбеті, дауыс, диалог жүргізе білу сияқты қасиеттері сіздің мансабыңызда да, бүкіл өмірде де шешуші рөл атқара алады».**

_______________________________________________________________

* Психология: Сөздік . – М.: Ғылым, 1990. – с. 134.

** Браун Л. Имидж-табысқа жол. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – С. 9.

Ресейде «имидж» ұғымы салыстырмалы түрде жақында пайда болды,бұл ретте осы мәселені шешудің Батыс алгоритмдерін соқыр көшіру болды. «Имидж» ұғымын отандық әдебиетке енгізгендердің бірі О. Феофанов болды. 1974 жылы пайда болған «АҚШ: жарнама және қоғам» өз жұмысында ол имиджді жарнама берушінің тұтынушыға психологиялық әсер етуінің негізгі құралы ретінде қарастырады. Осы тақырыпқа арналған жұмыстары басқа авторлардың имиджі де бұқаралық сананы айла-шарғы жасау құралы ретінде қаралды. Кейін отандық ғылымда мұндай бағыт жаңа сала – имиджелогия ретінде қалыптасады.

Имиджді адам мінез-құлқын әлеуметтік реттеу және өзін-өзі реттеу нысандарының бірі ретінде түсіндіруге болады : жеке және топтық. Адамның мінез-құлқы тек әлеуметтік ғана емес, биологиялық және психологиялық тетіктермен реттеледі; олардың барлығы өзара әрекеттеседі және бір-біріне енеді. Әлеуметтік реттеу тетіктеріне әлеуметтік нормалар, құндылықтар, институттар, ұйымдар жатады, онда имиджді де осындай тетіктердің біріне жатқызуға болады.

Әлеуметтік реттеуші ретінде имидждің ерекшеліктерін жақсы көрсету үшін «шындықтың ішкі, Елеулі қатынастарын көрсететін белгілі бір құрылымды білдіретін имидждің теориялық моделін құру қажет».*

Мұндай модель құру – күрделі құрылымы бар және өзара байланысты элементтер жиынтығынан тұратын эмпирикалық зерттеу объектісіне ұқсас емес идеалды объект түрінде имиджді ұсыну.

Кез келген имиджді қалыптастыру кезінде (бизнесмен, саясат және т.б.) әр түрлі компоненттерді ескереді. В. М. Шепель келесі үш кешенді бөледі:

___________________________________________________________________

*Швырев В. С. ғылыми танымда теориялық және эмпирикалық. – М.: Ғылым, 1978. – С. 327.

1) табиғи сапалар:

— коммуникабельділік;

— эмпатичность (жанасу қабілеті);

— рефлексивтілік (басқасын түсіну қабілеті);

— айқындылық (сөзбен әсер ету қабілеті);

2) білім беру мен тәрбиемен егілген сапалар:

— адамгершілік құндылықтар;

— психологиялық денсаулық;

— қарым-қатынас технологиясының жиынтығы;

3) өмірлік және кәсіби тәжірибемен алынған сапа.

Қорытындылай келе, имидж туралы пайымдаулар туралы ол әрдайым және барлық уақытта да адамдардың өмірінде үлкен рөл атқарды және ойнайды деп айтқым келеді. «Имидж» терминінің өзі ХХ ғ. басында пайда болғанына қарамастан, әсерлі бейнеге қамқорлық (Имидж) Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Ричард Львиное Сердце және т. б. сияқты белгілі тарихи фигураларға да тән болды.

ХХ ғасыр, бұқаралық ақпарат құралдарының (атап айтқанда теледидар) дамуына байланысты, қоғам үшін не қажет? Көптеген қатты есімдердің артында нақты «жасаушылар» (имижджмейкерлер) бар. Олар кумирдің бейнесін жасады, оның түрін таңдап алды, костюмдердің үнін жинады, лексиконды тегістеді және т. б.

ХХІ ғасыр-бұл ақпарат ғасыры , онда көптеген ақпарат бізге күн сайын (әсіресе теледидар экрандарынан) символдар түрінде құлайды. Табыс пен табысқа жетудің символы тек кинозұлдыздар ғана емес, саясаткерлер, бизнесмендер, тіпті гангстерлер болып табылады-ойын ережелері барлығы үшін бірдей. Сондықтан имидж біздің әлемде өзінің маңыздылығын жоғалтып қана қоймай, сонымен қатар Әлеуметтану және психология, Тарих және мәдениет теориясы, эстетика, экономика, Семиотика және т. б. саласында теоретиктер мен практиктердің назарын аударды.

2. Іскер адамның имиджі.

Іскери адамның имиджі деп, әдетте, айналасындағыларға белгілі бір әсер ететін құндылықтық сипаттамалар мен қасиеттерді білдіретін қалыптасқан бейнені түсінеді. Имидж адамның жеке байланыстары барысында, ол туралы қоршаған адамдар айтқан пікірлер негізінде қалыптасады. Осыған байланысты, іскер адам имиджінің келесі негізгі компоненттерін қалыптастыруға болады:

1. Сыртқы келбеті (киім үлгісі);

2. Қарым-қатынас тактикасы (нақты жағдайда шебер бағдар, психологиялық әсер ету механизмдерін және т. б.).);

3. Іскерлік этикет және хаттама.

4. Іскерлік қарым-қатынас этикасы.

2.1. Сыртқы келбеті.

Киім-кешек даралықты көрсетеді және ерекшелейді, іскерлік адамды жеке тұлға ретінде сипаттайды. Іскер адамның сыртқы келбеті-табысқа алғашқы қадам, өйткені әлеуетті серіктес үшін костюм сенімділік, құрмет және істердегі табыс деңгейін куәландыратын код болып табылады. Сонымен қатар серіктестерді өз келбетінің байлығымен басуға тырысудың қажеті жоқ: байлықтың имитациясы Батыс бизнесіндегі өте әдепсіз құбылыс болып саналады.

Қызметтік жағдай іскерлік адамның сыртқы келбетіне белгілі бір талаптар қояды. Сән әлемінде «іскерлік костюм»деген ұғым бұрыннан қалыптасқан. Ол, әрине, сәндегі соңғы ағымдар мен үрдістерді ескереді, бірақ қатаң және консервативті дәрежеде қалады. Костюм таңдау кең мағынада жүзеге асыра отырып (яғни барлық қосалқы компоненттерді ескере отырып), іскерлік адам келесі жалпы ережелерді басшылыққа алуы тиіс:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *