Сертификаттау сертификаттау жүйесінде белгіленген схемалар бойынша жүргізіледі. Сертификаттау схемасы-өнімнің, қызметтердің, сапа жүйесі мен персоналдың сәйкестігін бағалау кезінде үшінші тараптың іс-қимылының құрамы мен реттілігі. Өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін дәлелдеу тәсілдері ретінде: * Сынақ; * Өндірісті тексеру; * Инспекциялық бақылау; * Сәйкестік туралы декларацияны қарау • Әдетте, сертификаттау жүйесі бірнеше схемаларды қарастырады. Дәлелдемелердің бір немесе бірнеше тәсілдерінің жиынтығы белгілі бір нөмірдің схемасын ұстауды анықтайды.

Схеманы таңдау кезінде нақты өнімді өндіру, сынау, жеткізу және пайдалану ерекшеліктері, дәлелдемеліктің талап етілетін деңгейі, өтініш берушінің ықтимал шығындары ескерілуі тиіс. Сертификаттау схемасы соңғысының қажетті дәлелдемесін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл үшін жалпыға бірдей танылған схемаларды, оның ішінде халықаралық практикада пайдалану ұсынылады. Беларусь Республикасының ұлттық сертификаттау жүйесінде ИСО-да қабылданған және дайындаушы (өнім беруші) өнімінің сәйкестігі туралы өтініштің қабылдануымен толықтырылған сертификаттау схемалары қолданылады және Еуропалық Одақта пайдаланылатын сәйкестікті бағалаудың модульдік тәсілін ескереді. 5.1.01-96 ТБЖ-да анықтамалық қосымша ретінде схемалар келтірілген, а және ТБЖ.5.1.04-95 — міндетті сертификаттау кезінде қолданылуы қажет міндетті схемалар. 2 — Схема-бір жыл ішінде келісім-шарт бойынша шағын партиялармен жеткізілетін өнімдер үшін.

Сериялық және жаппай өндіріс бұйымдары үшін — За және 5 схемасы. 6А — Схема-сертификатталған сапа жүйесі болған кезде сериялық және жаппай өндіріс бұйымдары үшін. 7-Схема-өнім партиясы үшін. 8-Схема-адам өміріне немесе істен шығуы апатқа әкелуі мүмкін бұйымдар үшін үлкен қауіп төндіретін бұйымдар үшін. 9 — Схема-егер ұсынылған құжаттама бұйымның қауіпсіздігін растаса, бірлі-жарым өндіріс бұйымдары және тәжірибелік үлгілер, сондай-ақ отандық өндірістік немесе өзге де объектілерді жарақтандыру үшін нысаналы мақсатпен сатып алынатын өнімнің шағын партиялары үшін. 9а сызбасы — тез бұзылатын тамақ өнімдері, азық-түлік шикізаты, жемістер, көкөністер, жидектер, саңырауқұлақтар үшін. 9.1-кесте.

Беларусь Республикасының ұлттық сертификаттау жүйесінде қолданылатын сертификаттау схемалары және оларды қолдану шарттары Сынау схемасының нөмірі өндірісті тексеру сертификатталған өнімді инспекциялық тексеру 2 типті сынау* — — Үлгіні сынау үшін* үлгілерді сынау өндірісінің жай-күйін талдау және (немесе) өндірістің жай-күйін бағалау 5 үлгіні сынау* үлгіні сынау сапасының жүйесін сертификаттау, сапа жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін бақылау 6а қоса берілген құжаттарға сәйкестігі туралы өтінішті қарау сертификатталған сапа жүйесі Сапа жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін бақылау 7 партияны сынау — — 8 Әр бұйымды сынау 9 дайындаушы өнімінің қоса берілген құжаттармен сәйкестігі туралы өтінішті қарау 9а қоса берілген құжаттармен дайындаушы өнімінің сәйкестігі туралы өтінішті қарау өтініш берушілерден алынған үлгілерді сынау өндірісінің жай-күйін талдау * Сынақ нәтижелерін бүкіл жиынтыққа тарату мақсатында өнімнің типтік үлгісін сынау Міндетті сертификаттау кезінде сертификаттау органы сертификаттау схемасын тағайындайды. Ерікті жағдайда-өтініш беруші серти-фикация схемасын ұсынады. Ұлттық сертификаттау жүйесінде осы жүйеде белгіленген құжаттар, ережелер мен рәсімдер бойынша халықаралық жүйелер шеңберінде сертификаттарды тану рәсімі жүргізіледі. 9.2. Сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібі Сертификаттау рәсімдерінің реттілігін қамтиды: 1. Сертификатқа өтінім беру және оған қоса берілетін материалдарды ұсыну. 2. Толтырудың дұрыстығына өтінімді және ұсынылған құжаттардың жеткіліктілігіне талдау. 3. Өтінім бойынша шешім қабылдау. 4. Құжаттаманы талдау. 5. Өнімді сәйкестендіру және үлгілерді іріктеу. 6. Өнім үлгілерін сынау. 7. Өндіріс жағдайын талдау. 8. Алынған нәтижелерді талдау. 9. Сертификатты беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау. 10. Тіркеу және беру, сондай-ақ сериялық өнімді сертификаттау туралы келісім жасасу. 11. Сертификатталған өнімді инспекциялық бақылау. Өнімді сертификаттаудың әрбір рәсімі құжатпен ресімделуі тиіс.

Сертификаттау жөніндегі барлық жұмыстарды өтініш беруші төлейді және міндетті калькуляциясы және жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілері бар шарттар негізінде жүргізіледі. Сертификаттауды жүргізу үшін өтініш беруші арнайы нысандағы өтінімді өнімді сертификаттау жөніндегі тиісті органға жібереді. Өтінім бланкісінде оған қоса берілетін құжаттар (нормативтік құжаттама, гигиеналық тіркеу туралы куәлік, сапа жүйесіне сертификат, сынақ хаттамалары, лицензиялар, рұқсаттар және т.б.) санамаланған. Өтініш беруші өзі сертификаттау жөніндегі органды таңдайды, бірақ аккредитацияланған орган жоқ жеткілікті күрделі өнім кезінде Мемстандарт сертификаттау жөніндегі органды тағайындайды.

Сертификаттауға өтінім екі апта ішінде қаралады. Сериялық өндірісте өтінімге мыналар қоса беріледі: 1) өнімге нормативтік құжат (стандарттан басқа); 2) мемлекеттік гигиеналық тіркеу куәлігі (егер ондай болса); 3) сынақ хаттамалары (бар болса); 4) Өнім және өндіріс туралы қосымша ақпарат (өрт, электр қауіпсіздігі, СЭС актілері және т.б.); 5) сапа жүйесіне Сертификат (бар болса). Өнім партиясын сертификаттау үшін: 1) тауарлық-ілеспе құжаттар (жүкқұжат, мемлекеттік гигиеналық тіркеу куәлігі және т.б.); 2) сапа туралы құжаттар; 3) кедендік декларацияның көшірмесі қоса беріледі. Сертификаттау жөніндегі Орган алынған өтінімге және қоса берілетін құжаттарға талдау жүргізеді және егер қандай да бір кемшіліктерді белгілесе, сертификаттау құқығын жүргізуге немесе бас тартуға шешім қабылдайды. Егер барлық құжаттар нормада болса, өтінім бойынша шешім толтырылады , егер құжаттар жетіспесе-өтінім берушіге жазбаша түрде хабарланады. Үлгі өкілдерді таңдау кезінде шешімде үлгі кәсіпкер қолданылатын өнімнің нақты түрлерін міндетті түрде көрсетеді. Нормативтік Құжаттаманы талдау: 1) Беларусь Республикасында белгіленген қаралатын нормативтік талаптардың сәйкестігін; 2) техникалық шарттарды келісуді тексеруді қамтиды. Өнімнің үлгілік өкілдері бір типті өнімнің үлкен номенклатурасы, бірдей құрылымдық орындалуы және бір типті қағидаттар, схемалар және үлгілік технологиялық процесс бойынша дайындалған қауіпсіздік талаптарына сәйкес келген жағдайда таңдалады. Үлгі өкіл таңдап алынатын өнім бір нормативтік құжатқа сәйкес болуы тиіс. Өнімді іріктеуді, таңбалауды және пломбалауды шешімде көрсетілген сертификаттау жөніндегі органның немесе МӘМС — ның сарапшы-аудиторы жүзеге асырады. Бір мезгілде үлгілерді іріктеу актісі ресімделеді. Сәйкестендіру кезінде тауар-көлік жүкқұжатында, заттаңбада, жеке және топтық қаптамада көрсетілген өнім таңбалауының сәйкестігі тексеріледі. Үлгілерді сынақ зертханасына жеткізуді өтініш беруші жүзеге асырады. Үлгілердің сертификаттық сынақтары техникалық құзыреттілікке және Тәуелсіздікке аккредиттелуі мүмкін арнайы аккредиттелген сынақ зертханаларында жүргізіледі. Сертификаттық сынақтарды біліктілік, қабылдау, мерзімдік шарттарды сақтау кезінде біріктіруге рұқсат етіледі: 1) орнату сериясы немесе тәжірибелік партия сериялық өндіріс жабдықтарында дайындалуы тиіс; 2) сынақтарға арналған үлгілерді іріктеуді сертификаттау органының немесе ХОК өкілі жүргізуі тиіс; 3) сынақтар сертификаттау органы немесе ХОК өкілдерінің қатысуымен аккредиттелген зертханада жүргізілуі тиіс.

Сынақ бағдарламасын сертификаттау органы әзірлейді және үлгілер бағдарламамен бірге зертханаға ұсынылады. Сынақ жүргізілгеннен кейін сынақ зертханасы сынау нәтижелеріне қарамастан сертификаттау жөніндегі органға және өтініш берушіге сынақ хаттамаларын жібереді. Сынақ нәтижелері теріс болған жағдайда сертификаттау жөніндегі жұмыстар тоқтатылады. Өтініш берушіге бас тарту негіздемесі бар шешім жіберіледі. Нәтиже теріс болған жағдайда зертхана үлгілер мен хаттаманы үш данада органға және өтініш берушіге қайтарады. Сериялық немесе бұқаралық өнімдерді сертификаттау схемасына сәйкес сертификаттау жөніндегі органның комиссиясы өнім өндірісінің жай-күйіне талдау (қ схемасы) немесе сапа жүйесін сертификаттау (5 және 6а схемалары) жүргізеді. Өндірісті талдау нәтижелері бойынша акт жасалады, оның қорытындылары сертификат беру кезінде ескеріледі. Сапа жүйесін сертификаттауды сапа жүйесін сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар жүргізеді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *