Жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері-жедел-іздестіру қызметі туралы Федералдық заңға сәйкес алынған, дайындалатын, жасалатын немесе жасалған қылмыстың белгілері, қылмысты дайындайтын, жасайтын немесе жасаған және анықтау, тергеу немесе сот органдарынан жасырынған адамдар туралы мәліметтер (ҚІЖК-нің 5-бабының 36.1-тармағы). Қылмыстық іс жүргізу заңы, сондай-ақ, егер олар қылмыстық іс жүргізу заңымен дәлелдемелерге қойылатын талаптарға сай келмесе, дәлелдеу процесінде жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдалануға жол берілмейтіндігін көрсетеді (ҚІЖК-нің 89-бабы). Бұл тыйым іс жүзінде абсолютті сипатқа ие, өйткені Ресейдің іс жүргізу заңы жедел-іздестіру деректерін заңдастыру тәртібін (трансформациялау, түсіндіру) <1> дәлелдемелерге, оларды тексеру тетігін қарастырмайды. Қылмыстық процесте жедел-іздестіру деректерін пайдалануды жақтаушы бола отырып, біз оларды шет елдерде тиімді қолданылатын арнайы іс жүргізу тетіктері әзірленгенге дейін оларды іс бойынша дәлелдемелер ретінде жібермейміз.

———————————

Бұл туралы толығырақ қараңыз: Поляков М. П. жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін қылмыстық іс жүргізу интерпретациясы. Н. Новгород, 2001. Қылмыстық іс жүргізу дәлелдеу процесінде преюдициялар пайдаланылуы мүмкін. Преюдиция-қылмыстық процесті басқа қылмыстық іс бойынша жүзеге асыратын лауазымды адамдар үшін белгілі бір жағдайларда заңды күшіне енген үкімнің міндеттілігі. ҚІЖК-нің 90-бабына сәйкес заңды күшіне енген үкіммен белгіленген мән-жайларды сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы, егер бұл мән-жайлар оларда күмән тудырмаса, қосымша тексерусіз танылады.

Бұл жағдайда заңды күшіне енген үкім қаралып отырған қылмыстық іске бұрын қатыспаған адамдардың кінәлілігін алдын ала шеше алмайды. Дәлелдемелерді тексеру-анықтаушының, тергеушінің және соттың дәлелдемелердің шынайылығын анықтау, дәлелдемелер арасындағы қайшылықтарды анықтау және оларды жою, процестік шешім қабылдау үшін дәлелдемелердің жеткіліктілігін айқындау жөніндегі рөлін айқындайтын кездегі құқықтық қатынастарда және қылмыстық процеске қатысушылардың қызметінде болатын дәлелдеудің қылмыстық іс жүргізу процесінің бір бөлігі. ҚІЖК-нің 87-бабына сәйкес дәлелдемелерді тексеру: 1) бір дәлелдеу құралында (дәлелдемелер көзінде) бар дәлелдемелерді салыстыру); 2) дәлелдеудің бірнеше түрлі құралдарындағы дәлелдемелерді салыстыру; 3) жаңа дәлелдемелер бар көздерді анықтау; 4) тексерілетін дәлелдемені растайтын немесе теріске шығаратын жаңа дәлелдемелер алу мақсатында қосымша тергеу немесе сот іс-әрекеттерін жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Дәлелдемелерді бағалау — қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың анықтаушының, тергеушінің немесе соттың қолда бар дәлелдемелердің әрқайсысының қатыстылығын, жол берілетіндігін және шынайылығын, ал қылмыстық іс бойынша жинақталған дәлелдемелердің жиынтығында-олардың қылмыстық істі дұрыс шешу үшін жеткіліктілігін айқындау жөніндегі рөлін айқындайтын кездегі ойлау (логикалық) қызметі. Қылмыстық іс жүргізу заңы қылмыстық процестің барлық сатылары мен ерекше өндірістерінде дәлелдемелерді бағалаудың бірыңғай қағидаттары мен ережелерін белгілейді. ҚІЖК-нің 17 және 88-баптарына сәйкес қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді олардың қатысушылары заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып, істің барлық мән-жайларын олардың жиынтығында жан-жақты, толық және объективті қарауға негізделген ішкі нанымы бойынша бағалайды. Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді бағалау кезінде қылмыстық процеске қатысушылардың ішкі нанымы екі аспектіге ие.

Ішкі сенім дәлелдемелерді бағалау принципі ретінде бір дәлелдемелердің басқалардан артықшылығы туралы ережемен байланысты емес, олардың еркін бағасын білдіреді. Дәлелдемелерді бағалау нәтижесі ретінде ішкі сенім: 1) қылмыстық іс бойынша алынған дұрыс білім; 2) алынған дұрыс білімнің дұрыстығына сенім, сенім; 3) тиісінше қылмыстық іс жүргізу іс-әрекеттері мен шешімдерін жасауға немесе қабылдауға итермелейтін ерік-жігермен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте дұрыс дәлелдеме — мазмұнының шынайылығы толық, күмәнсіз сенімді деп танылатын қылмыстық іс бойынша дәлелдеме. Дәлелдемелердің жеткіліктілігі-қылмыстық іс бойынша заңды, негізделген, дәлелді және әділ шешім қабылдауды қамтамасыз ететін олардың жиынтығы. ҚІЖК-нің 75-бабының 2-бөлігінде көрсетілген белгілер болған кезде сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемені жарамсыз деп таниды. Прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемені күдіктінің, айыпталушының және қорғаушының өтініші бойынша немесе өз бастамасы бойынша жарамсыз деп тануға құқылы. Жарамсыз деп танылған дәлелдеме айыптау қорытындысына немесе айыптау актісіне енгізуге жатпайды. Сот дәлелдемені тараптардың өтініші бойынша немесе өз бастамасы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Қылмыстық процесте дәлелдеу міндеті туралы мәселе маңызды болып табылады.

Дәлелдеу міндеті-қылмыстық процеске қатысушылардың дәлелдемелерді жинау, тексеру және бағалау бойынша тиісті мінез-құлқының көлемі. Әдетте қылмыстық процесс теориясында дәлелдеу міндеті деп күдіктінің, айыпталушының немесе сотталушының кінәлілігін дәлелдеу міндетін түсінеді. Бұл тұрғыда процессуалистер қылмыстық іс бойынша қылмыстық іс жүргізу дәлелдеудің барлық субъектілерін екі топқа бөледі: 1) нақты адамның кінәлілігін дәлелдеуге міндетті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар. Бұл топқа дәстүрлі түрде жатады: а) анықтау органы; б) анықтаушы; в) тергеушінің; г) тергеу органының (бөлімнің, комитеттің) басшысы); д) прокурордың, жеке айыптаушының және оның өкілдерінің; 2) қылмыстық істің белгілі бір мән-жайларын дәлелдеуге қатысуға құқығы бар процеске қатысушылар.

Бұл топқа кіреді: а) күдікті, айыпталушы, олардың заңды өкілдері мен қорғаушылары; б) жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкілдері. Қорғаушы мен кәсіби заңгерлерді-жәбірленушінің, жеке айыптаушының, азаматтық талапкердің және азаматтық жауапкердің өкілдерін дәлелдеуге қатысуға құқығы бар қатысушыларға жатқызу жеткілікті дәрежеде дұрыс және негізді. Бұл тұжырым орындалатын функцияларға байланысты және қылмыстық сот ісін жүргізуге өкілдік беруші қатысушылардың мүдделерін ескере отырып, оларға қылмыстық істің тиісті мән-жайларын белгілеу міндеті жүктелетіндігіне байланысты. Олай болмаған жағдайда олар өздерінің тікелей кәсіптік қылмыстық іс жүргізу функцияларын (міндеттерін) орындамайды. Әрине, қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардан айырмашылығы, олардың дәлелдеу міндеті ерекше сипатқа ие. ——————————— Бұл туралы толығырақ қараңыз: Будников В. Л., Зверев И. В. қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу субъектілері. Волгоград, 2006 және т. б. Қылмыстық іс жүргізу әдебиетінде «дәлелдеу ауыртпалығы»термині кеңінен қолданылады. Дәлелдеу ауыртпалығы-қылмыстық іс жүргізу заңымен тараптардың біріне өзінің іс жүргізу ұстанымын негіздеуге сілтеме жасайтын қылмыстық істің нақты мән-жайларының дәлелденбеуіне байланысты теріс салдарларды жүктеу. Жалпы ереже бойынша қылмыстық іс бойынша дәлелдеу мәніне кіретін мән-жайларды дәлелдеу және қорғау өкілдерінің дәлелдерін теріске шығару ауыртпалығы айыптаушыға жүктеледі. Алайда, кейбір жағдайларда қылмыстық іс жүргізу заңы дәлелдеу ауыртпалығын, мысалы, белгілі бір өтінішхаттарды мәлімдейтін қылмыстық процестің өзге қатысушыларына жүктейді.

§ 5. Дәлелдемелердің жекелеген түрлерінің жалпы сипаттамасы

Айғақтар-жауап алынып отырған анықтаушыға, тергеушіге немесе сотқа қылмыстық істі дұрыс қарау және шешу үшін маңызы бар мән-жайлар туралы қылмыстық іс жүргізу заңымен реттелген ауызша хабарламалар. 1. Күдіктілердің, айыпталушылардың, жәбірленушілердің және куәлардың айғақтары (ҚІЖК — нің 76-79-баптары). Күдіктіге және айыпталушыға айғақ беру құқық болып табылады, өйткені бұл оларды қорғау құралдарының бірі және сондықтан олар көрінеу жалған айғақ бергені үшін, сондай-ақ айғақ беруден бас тартқаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды (ҚК 307 және 308-баптары). Қылмыс жасаған күдіктілер мен айыпталушылар үшін англосаксондық құқық жүйесінде үнсіздік құқығы қарастырылған.

Ресей қылмыстық сот ісін жүргізуде аталған қатысушылардың үнсіздік құқығы болуы тиіс. Жәбірленушіге айғақ беру құқығы мен міндеті болып табылады. Куәға айғақтар беру міндет ретінде әрекет етеді. Аталған адамдардан жауап алудың барлық жағдайларында оларда куәгерлік иммунитеттің болуы мүмкіндігін ескеру қажет. Күдікті мен айыпталушы алдын ала тергеу сатысында ғана айғақ береді. Күдіктіден жауап алу ҚІЖК — нің 187 — 190 — баптарының талаптарына сәйкес, ал айыпталушыдан-ҚІЖК-нің 173, 174, 187-190-баптарының талаптарына сәйкес жүргізіледі. Сотталушы мәртебесін алған айыпталушы бұл ретінде бірінші (ҚІЖК-нің 275-бабы) немесе апелляциялық (ҚІЖК-нің 365-бабы) сатылардағы соттарда сот талқылауы сатысында айғақтар береді. Жәбірленушілер мен куәлардан осы сапада ҚІЖК — нің 187 — 191-баптарының ережелері бойынша, бірінші сатыдағы соттарда-ҚІЖК-нің 187-191-бабының ережелері бойынша тергеу сатысында жауап алынады. Апелляциялық сатыда-ҚІЖК-нің 365-бабының ережелері бойынша.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *