Философияда дәстүрлі түрде ойлаудың болмысқа, ал болмыс — ойлауға (санаға) қатынасы туралы мәселе саналады. Бұл сұрақтың маңыздылығы оның дұрыс шешілуіне қоршаған әлем және ондағы адамның орны туралы тұтас білімді құру байланысты, ал бұл философияның басты міндеті болып табылады. Материя мен сана (рух) — екі ажырамайтын және сонымен бірге болмыстың қарама-қарсы сипаттамалары. Осыған байланысты философияның негізгі мәселелерінің екі жағы бар — онтологиялық және гносеологиялық. Философияның негізгі мәселесінің онтологиялық (тұрмыстық) жағы проблеманы қою және шешу болып табылады: бастапқы — материя немесе сана не? Негізгі сұрақтың гносеологиялық (танымдық) жағының мәні: таным процесінде не бастапқы әлемді танимыз ба? 11 Онтологиялық және гносеологиялық жақтарға байланысты философияда негізгі бағыттар — тиісінше материализм мен идеализм, сондай-ақ эмпиризм мен рационализм ерекшеленеді.

Философияның негізгі сұрағының онтологиялық (тұрмыстық) жағын қарастыру кезінде мынадай бағыттарды бөліп көрсетуге болады:: * объективті идеализм; * субъективті идеализм; * материализм; • вульгарлық материализм; * дуализм; * деизм; гносеологиялық (танымдық) жақтары: * гностицизм; * агностицизм; • эмпиризм (сенсуализм); * рационализм. 2. Философияның негізгі мәселесінің онтологиялық жағы: * материализм; * идеализм; * дуализм. Материализм («Демокрит желісі» деп аталатын) — философиядағы бағыт, оның жақтастары материя мен сананың қарым-қатынасында бастапқы материал болып саналады. Демек: * материя шынымен бар; * материя санасына қарамастан бар (яғни, ойлау және ол туралы біреу ойлайды немесе жоқ); * материя дербес субстанция болып табылады — өз өмір сүруді қажет етпейді; * материя бар және өзінің ішкі заңдары бойынша дамиды; * сана (рух) жоғары ұйымдастырылған материяның өзін (материяны) бейнелейтін қасиеті (модусы)); * сана материямен қатар өзіндік субстанция емес; * сана материямен анықталады • — Материалистическому бағыты құрамында болатын мұндай философтар, Демокрит; философтар Милет мектебі (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); Эпикур; Бэкон; Локк; Спиноза; Дидро және өзге де 12 француздық материалистер; Герцен; Чернышевский; Маркс; Энгельс; Ленин. Материализмнің қадір-қасиеті-ғылымға сүйенер. әсіресе нақты және табиғи (физика, математика, химия және т.б.), материалистердің көптеген ережелерінің логикалық дәлелденуі.

Материализмнің әлсіз жағы — сананың мәнін жеткіліксіз түсіндіру, материалистер тұрғысынан түсініксіз қоршаған әлем құбылыстарының болуы. Материализмде ерекше бағыт — вульгарлық материализм бар. Оның өкілдері (Фохт, Молешотт) материяның рөлін абсолюттейді, физика, математика және химия тұрғысынан материяны зерттеумен, оның механикалық жағынан аса әуестенеді, сана-сезімді мәні ретінде елемейді және оның материяға жауапты әсер ету мүмкіндігі. Философияның басым бағыты ретінде Материализм демократиялық Грецияда, эллиникалық мемлекеттерде, буржуазиялық революция кезеңінің Англиясында (XVII ғ.), Франция XVIII ғ., КСРО және социалистік елдерде таралған. Идеализм — «Платон сызығы») — философиядағы бағыт, оның жақтаушылары материя мен сананың қарым-қатынасында сананы (идея, рух) бастапқы деп санаған. Идеализмде екі дербес бағыт бөлінеді: * объективті идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель және т. б.)); • субъективті идеализм (Беркли, Юм).

Объективті идеализмнің негізін қалаушы Платон. Объективті идеализм тұжырымдамасына сәйкес: * нақты идея ғана бар; * идея бастапқы; * барлық қоршаған шындық «идеялар әлеміне» және «заттар әлеміне» бөлінеді»; * «идеялар әлемі» (эйдосов) бастапқыда әлемдік ақылда (Құдайдың ойы және т. б.) бар • ); * «заттар әлемі» — материалдық дүниенің өз бетінше өмір сүруі жоқ және «идеялар әлемі»»; • әрбір жеке нәрсе — осы заттың идеясының (Эйдос) іске асырылуы (мысалы, жылқы — жылқының жалпы идеясының іске асырылуы, үй — үй идеясы, кеме — кеме идеясы және т. б.); * «таза идеяны» нақты нәрсеге айналдыруда Жаратушы Құдай үлкен рөл атқарады; * жеке идеялар («идеялар әлемі») біздің санамызға тәуелсіз объективті түрде бар • 13 Бұған қарама-қарсы объективті идеалистам субъективті идеалисты (Беркли, Юм және т. б.) деп есептеді: * барлығы саналы субъектінің (адамның) санасында ғана бар); * идеялар адам санасында бар; * материалдық заттардың бейнелері (идеялары), сондай-ақ сезімдік сезімдер арқылы адамның ақылында ғана бар; * жеке адамның санасынан тыс материя, рух (идеялар) жоқ. Идеализмнің әлсіз шегі — «таза идеялардың» болуын шынайы (логикалық) түсіндірудің және «таза идеяның» нақты бір затқа (материя мен идеяның пайда болу механизмі) айналуының болмауы. Идеализм философиялық бағыт ретінде Платон Грециясында үстемдік етті, орта ғасыр, қазіргі уақытта АҚШ-та, Германияда, Батыс Еуропаның басқа да елдерінде кең таралған. Философияның негізгі бағыттары-материализм және идеализм — аралық (ымыралық) ағымдар-дуализм, деизм. Дуализм философиялық бағыт ретінде Декарт құрылды. Дуализмнің мәні — бұл: * екі тәуелсіз субстанция бар — материалдық (созылу қасиеті бар) және рухани (ойлау қасиеті бар); * барлық әлемде туынды (Модус болып табылады) немесе бір немесе басқа көрсетілген субстанциядан (материалдық заттар — материалдық, идеядан-рухани); * адамда бір мезгілде екі субстанция қосылады — материалдық және рухани; * материя мен сана (рух) — біртұтас болмыстың қарама-қарсы және өзара байланысты екі жағы; * философияның негізгі мәселесі (бастапқы — материя немесе сана) шын мәнінде жоқ, өйткені материя мен сана бір-бірін өзара толықтырады және әрқашан бар. Деизм-философиядағы бағыт, оның жақтастары (көбінесе XVIII ғ. француз ағартушылары) олардың пікірінше, бір рет әлемді жаратып, оның одан әрі дамуына қатыспайтын және адамдардың өмірі мен іс-әрекетіне әсер етпейтін Құдайдың бар екенін мойындады (яғни, іс жүзінде ешқандай «өкілеттілігі» жоқ, ол тек адамгершілік символға қызмет етуі тиіс Құдайды мойындады). Деисттер сондай-ақ материяны жанданған деп санады және материя мен рухты (сана) қарсы қоймады. 14 3.

Философияның негізгі мәселесінің гносеологиялық жағы: • эмпиризмом (сенсуализмом); * рационализм. Эмпиризмнің негізін қалаушы Ф. Бэкон. Эмпиристтер таным негізінде тек тәжірибе мен сезімдік сезімдер жатуы мүмкін деп санайды («ойда ештеңе жоқ (ақылда), бұған дейін тәжірибе мен сезімдік сезімдер болған жоқ»). Рационализмнің негізін қалаушы (лат. R.Декарт деп саналады. Негізгі идеясы рационализма деп шынайы (дұрыс) білу мүмкін шығарылатын тек тікелей ақыл-ой және тәуелді емес, сенсорлық тәжірибесі. (Біріншіден, шын мәнінде бәріне күмән ғана бар, ал күмән-ой-ақыл-ой қызметі. Екіншіден, ақылға (аксиома) анық және ешқандай тәжірибелік дәлелге мұқтаж емес ақиқат бар — «Құдай бар», «квадрат тең бұрыштары бар», «оның бір бөлігінен артық» және т. б.) Ерекше бағыт ретінде иррационализм (Ницше, Шопенгауэр) бөлінеді. Иррационалистерге сәйкес әлем хаотичен, ішкі логикасы жоқ,демек, ешқашан ақылмен танылмайды. Философияның негізгі мәселелерінің гносеологиялық жағынан гностицизм және агностицизм ұғымдары байланысты. Гностицизм өкілдері (әдетте, материалистер) деп санайды: * әлем танимыз; * таным мүмкіндіктері шексіз. Қарама-қарсы көзқарасты агностиктер ұстанады (әдетте, идеалистер): * әлем мойындамаймыз; * таным мүмкіндіктері адам санасының танымдық мүмкіндіктерімен шектеледі. Қатарына көрнекті теоретиктері агностицизма тиесілі Иммануил Кант (1724 — 1804). Кантқа сәйкес адам ақылының үлкен мүмкіндіктері бар, бірақ бұл мүмкіндіктер өз шекаралары бар. Адамның ақыл-ойының танымдық мүмкіндіктері мен шектеулеріне сүйене отырып, адам ешқашан шешпейтін жұмбақтар (қайшылықтар) бар, мысалы: Құдай бар, Құдай жоқ Мұндай шешілмейтін қайшылықтардың барлығы (антиномия) Хант төрт бөлікке бөлінеді (36-сұрақты қараңыз «Иммануил Кант философиясы»). 15 Алайда, Кант бойынша, адамның ақыл-ойының танымдық мүмкіндіктеріне кіретін нәрсе де ешқашан танымайды, өйткені ақыл-ой тек сезімдік сезімдердегі вегетариандық көріністі ғана тануы мүмкін, бірақ бұл заттың ішкі мәнін ешқашан танымайды- «заттар өзіне». 4. Қазіргі уақытта философтардың мыңжылдықтарына қарамастан, философияның негізгі мәселесі онтологиялық жағынан да, гносеологиялық жағынан да дұрыс шешілмеген және іс жүзінде бұрмаланған (шешілмеген) философиялық мәселе болып табылады. ХХ ғ. батыс философиясында философияның дәстүрлі негізгі мәселесіне аз көңіл бөлу үрдісі байқалды,себебі ол қиынға соқты және біртіндеп өзінің өзектілігін жоғалтады.

Ясперс, Хайдеггер, Камю және т.б. болашақта философияның басқа негізгі мәселесі-экзистенционализм проблемасы, яғни адам проблемасы, оның өмір сүруі, жеке рухани әлемді басқару, қоғам мен қоғам ішіндегі өзара қарым-қатынас, оның еркін таңдауы, өмірдің мәні мен өмірдегі өз орнын іздеу, бақыт пайда болуы мүмкін деген негіз қаланды. Сұрақ 6. Қытай философиясының жалпы түсінігі және сипаты 1. Қытай философиясы өз дамуында үш негізгі кезеңнен өтті: * Б. з. д. VII ғ. — б. з. III ғ. — ежелгі ұлттық философиялық мектептердің пайда болуы мен қалыптасуы; * Б. з. III — XIX ғғ. — Үндістаннан Қытайға буддизмнің енуі (б. з. III ғ.) және оның ұлттық философиялық мектептерге әсері.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *