Жолаушыларға қызмет көрсетудің дәстүрлі нысаны барлық аялдама пункттерінде жолаушылар алмасуын жасауды көздейді. Бірақ жиі, көбінесе қала ішіндегі қатынаста қарапайым (тоқтаған) хабарламамен қатар жылдам, жедел, жартылай жедел және қысқартылған рейстерді енгізуді көздейтін қозғалыстың аралас режимдерін пайдалану орынды (сурет. 6.9).

Мұндай рейстердің мақсаты ропоток жолаушысының ерекшелігіне байланысты. Барлық маршрутты басынан аяғына дейін өтетін жолаушылар саны едәуір болған жағдайда жедел рейстер енгізіледі. «Ұйықтайтын аудандардың» олардан алыстатылған жолаушылар ағынын тарту объектісі бар көліктік байланыстары жартылай жедел рейстермен қамтамасыз ету орынды. Жылдам хабарлама аз әрекетті аялдама пункттері болған кезде пайдаланылады. Егер жолаушылардың едәуір бөлігі маршруттың байланысты бөлігінің аялдама пункті арасында тасымалданатын болса, қысқартылған рейстерді енгізеді. Маршрутта көрсетілген режимдердің әртүрлі үйлесуі мүмкін. Бұл режимдер тұрақты немесе белгілі бір уақытта қолданылуы мүмкін.

Аралас қозғалыс режимі ажырата білген жөн желтоқсандағы са мостоятельных алаң, полуэкспрессных және жүрдек мар шрутов. Мұндай маршруттарда тоқтайтын хабарлама жоқ, олардың өз нөмірлері бар.

Құрамдастырылған қозғалыс режимі кезінде әр түрлі рейстердің кестесін келіседі, ал жолаушылардың ақпараты үшін бағыт нөміріне: «Э» жедел автобус — литері, «П» полуэкспрессі, «С» жедел хабарламасы, «К»қысқартылған хабарламасы бар қызыл түсті Ақпараттық көрсеткіштер пайдаланылады.

Құрамдастырылған қозғалыс режимдері жылжымалы құрам мен жүргізушілердің еңбегін пайдаланудың тиімділігін арттырады, жолаушылардың сапарларға кеткен уақытын төмендетеді. Автобустардың жедел және жедел хабарлары әдеттегі тоқтау режимімен қатар, бұл жиынтығында құрамдастырылған режим немесе дербес маршруттар құқығында пайда болады. Маршрутты автобустарға жол жүруде артықшылық бергенде жылдам және жедел бағыт өте тиімді.

Маршруттағы жылдам және жедел қатынастар бірқатар шарттар сақталған кезде мүмкін: жол желісі және автобустарды басып озуға мүмкіндік беретін жол желісін ұйымдастыру; тиісті қозғалыс режиміне «ауысатын адамның» жолаушылар тогының қарқындылығы автобустардың қозғалыс интервалын 20 минуттан аспайтын ұстап тұруға мүмкіндік береді немесе ірі ұйымдар жұмысының аяқталуына немесе басқа да осыған ұқсас жағдайларда ұштастырылған бір жолғы рейстер көзделеді.

Әдеттегі және жақын арада тоқтау хабарламалары арасындағы қозғалыстың аралық режимі маршрутта талап бойынша аялдамаларды енгізу болып табылады. Бұл шара қала маңындағы қатынаста да жұмыс істеу кезеңінде де неғұрлым орынды. Аялдамаларды енгізу кезінде ақпараттық көрсеткіштердегі талап бойынша тоқтау пункттерінің тоқтауы жолаушылар үшін тиісті ақпаратты орналастырады.

Автобустық маршруттың паспорты, жолаушылар ағыны туралы ақпарат, жылдамдыққа, экспресске, жартылай қысымға және қысқа уақытқа арналған уақыт нормативтері құрамдастырылған қозғалыстарды ұйымдастыру үшін бастапқы деректер болып табылады.

Шағын қалаларда және саны аз маршруттарда құрама режимдерді ұйымдастырудың ұтымды нұсқаларын есептеу қолмен орындалуы мүмкін. Ол үшін белгілі бір режимде жұмыс істейтін автокөліктердің игерілуі тиіс жолаушылар ағынының бір бөлігін анықтайды. Кері бағыттағы автобустардың жүру режимін ескере отырып, («солға» және кері» жолаушылар ағыны жиі әр түрлі және қозғалыс режимдері сәйкес келмеуі мүмкін) ре тіне арналған уақыт нормативтерін белгілейді. Осыған орай жолаушылар ағынын игеру үшін қажетті автобустардың санын анықтайды.

Жылдамдық (жедел) қатынасын ұйымдастыру үшін автобустардың саны мынадай формула бойынша айқындалады::

А ск =Q max ск t об .ақ / ( 6 0q)

Мұнда Q max-ең жолаушылар көп кернеулі аралықта қозғалыс жылдам (бұрынғы пресс) режимінде игерілетін жолаушылар ағыны, жолаушы./сағ; η ск — әркелкілік коэффициенті ос ваиваемого жүрдек п аққ ажиропотока (болмаған жағдайда кон кретных нұсқауларды қабылдайды тең 1,05… 1,10); T об .q — жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты, жолаушылар тасымалының маршруты.

Ф күрделі маршруттарда құрамдастырылған режимдер компьютерлік рогр амм , жолаушылар ағыны мен маршруттың матема тындағы негіз дердің көмегімен жермен ормалайды. П р әдістерінің бірінде есептің ұтымды шешімін табудың комбинаторлық рәсімі, екіншісінде — оңтайландырушылық рәсімі деп аталады.

Комбинат келесі деректерді пайдалануға негізделген: маршруттың аялдама пункттері мен осы пункттердің орналасуы арасындағы Жолаушылар хат-хабарлары; әртүрлі комбинациялардағы маршрут учаскелері бойынша жүріп өту уақытының нормативтері (осы учаскедегі аялдамалармен де, сондай-ақ аялдамалардың барлығын немесе бір бөлігін өткізумен де); автобустарды қосудың тағайындалған режимі бойынша шектеулер. Компьютердің көмегімен ф ормируют бағалап, ал ют ықтимал нұсқалары аралас режимдер мен өлшемі бойынша минимум уақыт шығындарын жолаушысы бар (ескере отырып, енгізілген қж раничений ұйымдастыру, қозғалыс) анықтайды рациональ лық нұсқа. Бағыттағы тоқтауаралық хат-хабарлар туралы ақпарат алудың қажеті комбин торлық әдістің жетіспеушілігі болып табылады, бұл оны едәуір қымбаттатады және пайдалануды қиындатады.

Оңтайландыру әдісі маршруттың аялдама пункттері бойынша жолаушылардың шығуы және барысы туралы деректерді пайдалануға негізделген. Әдісі м т ывает заңдылықтары ықтималды арасындағы байланыстарды п ассажирооборотом аялдама пункттерін және межостановочными ко рреспонденциями. Компьютердегі зығыр емес, сонымен қатар күрделі емес талдау тәуелділіктері бойынша немесе номограммаларды пайдалану арқылы қолмен есептеу мүмкіндігінде әдістің артықшылығы (сурет. 6.10). 1-ші аялдама пунктінде орнатылған k i АВ т обустарының үлесі л-дан птимизацияланатын айнымалы туралы. Әдетте, 0,5<k i <0,8 , бұл тоқтау бойынша да, жылдамдық қатынасында да автобустар қозғалысының стимулдық интервалына барынша шектеудің сақталуын қамтамасыз етеді.

Тоқтау қатынасы бойынша 11 минуттан артық уақыт аралығында құрамдастырылған режим орынсыз — автобустар қозғалысының барынша рұқсат етілген аралықтарын пештеу мүмкін емес. K i анықтайтын негізгі факторлар мыналар болып табылады: Q i — і аялдама п ункта жолаушылар айналымы; R i — осы аялдама пунктін пайдаланбайтын маршрут жолаушыларының саны; — осы аялдама пунктінің жанынан өтетін жолаушылар саны. Практикалық мақсатта көпірге сүйеніп пайдалану ұсынылады

k;, T об / R; + 2AFt,; = 0, 8 ‘jJ 0 Q / 1, ,

мұндағы t об — маршруттағы айналым рейсінің уақыты, мин; t з i — I аялдама пунктінде автобустың орташа кідірісі, мин; I o-тоқтау кезінде қозғалыс интерсі, мин.

Сондай-ақ ТБО-ның орман тәрізді эмпирикалық шартын пайдалану ұсынылады: F i / Q i >I o, яғни. осы пункт жанынан өтетін жолаушылар саны оны пайдаланатын жолаушылар санынан 3-5 есе артық болуы тиіс.

K i анықтау мысалын графикалық әдіспен қарастырайық. — Сур. 4 тоқтау қатынасында I 0 қозғалыс аралығының шамасымен ерекшеленетін бірнеше диаграммалар берілген.

Әрбір бөлік (А және Б) I 0 белгілі мәндеріне сәйкес келетін төрт элементтен — квадранттан тұрады . Бұл ретте ординат осінің екі жағынан да Q i шамасы оң мәнге ие.

Мысалы, I 0 = 4 мин болсын. 6.10, а. Енді координаттар осінде Q i және F I мәндерін табу керек . Мысалы, Q i =0,3 және F i = 1,2 мың пасс. Q I = 0,3 нүктесінен абсцисс осіне перпендикулярды қалпына келтіреміз, ал F i = 1,2 нүктесінен ординат осіне көлденең өткіземіз. Бұл сызықтар k i = 0,8 ретінде белгіленген көлбеу сызықта қиылысады. Бұл мән және тоқтайтын втобустар үлесінің ізделетін шамасы болады.

K i мәндерін анықтағаннан кейін маршруттың барлық аялдама пункттері үшін 0,5 < k i < 0,8 диапазонынан ең жиі қайталанатын мәнді таңдау керек. K o-ға тең осы мән қой пункттерін әдеттегі немесе жылдам (экспрессивті) (экспрессивті) қатарына жатқызу үшін критериймен өмір сүреді. K i <k o аялдау пункттерінде барлық автобустар тоқтауы тиіс. Бұл жағдай толық болмаған жағдайда, қарастырылатын пунктте тек жылдам (жедел) пікірдегі автобустар ғана оралуы тиіс. Осыдан жылдам (жедел) қатынастағы автобустардың саны А ск =А(1-k 0 ) тең болады. Содан кейін тоқтау және жылдам (жедел) қатынастардағы автобу сов қозғалысы аралығын есептейді. Екі аралық белгіленген шектеулерге жауап беруі тиіс. Және Н аралас қатынастағы автобустардың қозғалысын жоғалту мына формула бойынша бөлінеді

I к = I 0 i ск / ( I 0 + i ск )

мұнда I 0 және I ск — тоқтау және нөмір (экспресс) қатынастарындағы қозғалыс интервалдары.

Аралас қозғалыс режимін ұйымдастыру кезінде АТО жұмысының тиімділігінің артуын бағалай отырып, автобустардың тасымалдау мүмкіндігін (ДПВ,%) ұлғайтуды және отынды үнемдеуді ( Δ Т,%) кіргізуге қабылдайды. Автобустардың саны көп болғанда (әдетте 15 бірліктен астам).) олардың бір бөлігі босатылуы мүмкін:

ДПВ = 100 а кәдімгі + А ск ( γ ск / γ уобычн )( v / UобычЕ 1 ).

А қалыпты + а ск

Δ Т = 100 / 1 — NO~ б ычнRобычн + v NскRск

бұқа + » скнобычн ~,

мұндағы «обычн» және «ск> индекстері мынадай шамалардың әдеттегі және жылдам (жедел) қатынасына қатынасын көрсетеді: а-автобустар саны, бірлік.; y — статикалық коэффициент.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *