«Техникалық эстетика» оқу пәні орта дизайны мен өнеркәсіптік дизайн негіздері саласында арнайы кәсіби білімді, дағдыларды және іскерлікті меңгерген мамандарды дайындауға ықпал етуі тиіс. «Техникалық эстетика» оқу пәні болып табылады, онда эстетика, қабылдау психологиясы, өнеркәсіптік дизайнның теориясы мен практикасы, жобаланатын бұйым мен интерьердің ыңғайлылығын, сұлулығы мен пайдасын қамтамасыз ету мәселелерімен біріктірілген.

— Осы пән үшін базалық болып табылады:

— философия;

— эстетика;

— дизайн тарихы;

— өнер тарихы;

— қабылдау психологиясы;

— еңбек психофизиологиясы;

— әлеуметтану;

— экономика;

— эргономика;

Студенттердің алған білімдері мен іскерліктері курстық жұмыстарды орындау кезінде, дипломдық жобалауда, әзірленетін объектілердің жоғары эстетикалық және эргономикалық қасиеттерін қамтамасыз ету мәселелерін шешу кезінде қолданылатын болады. Пәннің мақсаты — студенттердің теориялық және практикалық дайындығы; жобаланатын бұйымдардың жоғары тұтынушылық қасиеттерін қамтамасыз ету талаптарымен тиімді жобалау қызметінің ажырамас бірлігі туралы түсініктерді қалыптастыру.

Пәннің мақсатына жетуді қамтамасыз ететін міндеттер:

— студенттерді шетелдік және отандық дизайн теориясы мен тарихының негіздерімен таныстыру;

— студенттерді өнеркәсіптік бұйымдар мен интерьерлерді дизайнерлік жобалау әдістемесінің негіздеріне үйрету;

— студенттерді жоғары техникалық және эстетикалық деңгейдегі пәндік ортаны құру бойынша өзіндік дизайнерлік қызметке дайындау;

— студенттерді ұсынылған жобалық шешімдер нұсқаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін болжауға үйрету;

— болашақ дизайнерлердің эстетикалық талғамын тәрбиелеуге ықпал ету;

— шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту;

Пәнді оқу нәтижесінде мамандар:

түсінік:

— Ресей мен шетелдерде эстетика мен техникалық эстетиканың (дизайн теориясы) және көркем конструкциялаудың дамуы туралы (кейінірек – «дизайн» термині) ;

— дизайнды қолдану саласының пәндік әлемнің жалпы эстетикалық суретімен тығыз байланысы туралы;

-формалар құру мен пәндік-кеңістіктік ортаны ұйымдастырудың заманауи әдістері мен принциптері туралы (моделдеу, компьютерлік графика және т. б.););

— адамның көру қабылдауының табиғаты туралы;

— адамның өмірі мен қызметінің түрлі салаларындағы түстің мәні туралы;

— пәндік-кеңістіктік ортаны ұйымдастыру кезінде кешенді дизайнерлік жобалау әдістерін қолданудың ғылыми және практикалық маңызы туралы;

— техникалық эстетика мен дизайнның қазіргі жағдайы туралы;

білуге:

— отандық және шетелдік көркем құрастырудың негізгі даму кезеңдері;

— дизайнерлердің әдістемелік қызметі ретінде техникалық эстетиканың негізгі мақсаттары мен міндеттері; дизайн ерекшеліктері, өнеркәсіптік дизайн принциптері.

— қабылдау психологиясы және пәндік формаға қойылатын талаптар;

— нысанды визуалды ұйымдастырудың жалпы принциптері мен элементтері;

— композиция категориялары және олардың өнеркәсіптік бұйымның формасындағы мәні;

— композиция құралдары және оларды эстетикалық мәнерлі пәндік формаға жету процесінде қолдану заңдылықтары; композицияның қасиеттері мен сапасы жұмыста композиция құралдарын қолдану нәтижесі ретінде;

— өнеркәсіптік бұйым (кешен) және (немесе) пәндік орта формаларына композициялық талдау жүргізудің әдістемелік негіздері; дизайнерлік жобалау процесін ұйымдастырудың әдістемелік негіздері;

— жарық пен түстің негізгі қасиеттері; адамның өмірі мен іс-әрекетінің түрлі салаларында түстің маңызы;

— жобалаудың эргономикалық негіздері;

– техникалық жарнаманың құралдары, түрлері, бағыттары;

— өндірістік және қоғамдық ғимараттардың интерьерлерін жобалаудың әдістемелік негіздері.

Пән мазмұнын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студент:

— дизайнерлік жобалау алдындағы талдау және пәндік ортаны жобалаудың заманауи әдістерін қолдану;

— тиімді дизайнерлік шешімдерді іріктеу әдістерін, олардың тиімділігін болжау әдістерін меңгеру;

— адам қызметін бағалау мен жобалауда жүйелі тәсіл әдістерін меңгеру.

— жобалау мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыруға және оны жүргізуге жүйелі көзқарасты жүзеге асыру;

— курстық және дипломдық жобалау бойынша тапсырмаларды орындау барысында алынған теориялық білімді қолдану;

Сабақтардың бөлімдері мен түрлері бойынша пәннің мазмұны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *