Ауыл шаруашылығы еліміздің халық шаруашылығының маңызды саласы болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндірісі халықтың тамақтануға, ал өнеркәсіп шикізатқа деген өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс.

Сондықтан ел өнеркәсібінің басты міндеті тракторлар мен олардың арнайы тетіктерін жетілдіру болып табылады. Қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы техникасын барынша тиімді және дұрыс пайдалану машина құрылысы мен реттеуін, сондай-ақ оларды пайдалану ережелерін терең білгенде ғана мүмкін болады.

Бұл курстық жұмыста мақсаты ЖВН-6А жатка мотовилін есептеу болып табылады. Жұмыс барысында есепті орындау бойынша әрбір қадам көрсетілді, сонымен қатар біліктік дестелердің жұмыс істеу принциптері, агрегаттардың конструктивтік және технологиялық ерекшеліктері, дестелерді реттеу және агротехникалық талаптар тақырыптары қозғалды.

1. Мотовил Жұмысы

Бастапқы деректер. Нанның жай — күйі және мотовилдің реттеу параметрлері кестеде келтірілген. 1 (қара бидай). R=0,725 м мотовил радиусы, оның z=5 планкаларының саны.

Табл.1 мотовил жұмысын талдаудың бастапқы деректері.

Ылғалдылығы

астық, %

Нан сүйегінің биіктігі, м

Кесіктің биіктігі, м

Көрсеткіші

кинематикалық режим

λ

Түсімдер.

жылдамдығы

оларға

км / сағ

14

1

0,2

1,6

10

1.1 мотовил планкасының кинематикасы.

Мотовило сабақтарды пышаққа апаруға, оларды кесуден кейін тасымалдау құрылғыларына бағыттауға және жаңа сабақтарды қабылдауға арналған кесу аппаратын босатуға арналған.

Мотовил планкасының жұмыс процесінде R радиусы көлденең осьтің айналасына бұрыштық жылдамдығы ω біркелкі айналады және бір мезгілде машинамен бірге жылдамдыққа қатысады:

Осыған байланысты планка қозғалысының траекториясы циклоид (1-сурет) болып табылады,оның нысаны округтік және үдемелі жылдамдықтардың λ= ω r/им =u/им арақатынасына байланысты болады. Λ<1 кезінде ол қысқартылған, λ>1 кезінде – ұзартылған болады. Бұл ретте мотовила бір айналымы үшін машинамен өткен жол

so= им2п/ω немесе SO= 2 r / λ. =2*3,14*0,725/1,6=2,846 м (1)

Мотовил жұмысқа қабілетті болу үшін оның планкалары ұзартылған циклоидтар бойынша қозғалыс жасауы тиіс. Әдетте λ мәні 1,5…1,7 шегінде қабылданады. Λ>1,7 кезінде планкалар масаққа ұра отырып, астық ысырап жасай отырып, басылуы мүмкін. Ал λ<1,5 кезінде, керісінше, мотовило сабақ аз болады, және сабақ көп бөлігі оның әсеріне ұшырамайды.

Т. к. λ=1,6, ал=10км/сағ болса, онда ω=1,6*10/0,725=22,068

1.2 қадам мотовила

Мотовил қадамы көршілес планкалардың аттас нүктелері сипатталған екі циклоидтың бірдей нүктелерінің арасындағы қашықтық деп аталады. Z планкаларының санын біле (сурет.1) және so мотовилінің бір айналымы кезінде машинаны жылжыту, sx қадамының мәнін табамыз:

SX= SO/z немесе SX=(2/z )R=2,846/5=0,569 м (2)

Мотовилдің қадамы R мотовил радиусына тікелей пропорционал және кері z планкаларының санына және λ жылдамдықтарының қатынасына пропорционал.

Sx және r метрмен өрнектеп, жатка қозғалысының 1 м жолында R планкалармен соққы санын табамыз:

R= 1/sx = zλ / (2r)=1,757 (3)

R соққы саны масақ дәннің ұнтақтауына үлкен әсер етеді. Соққы санын қысқарту үшін, демек, дәннің жоғалуы планкалардың азайған саны бар мотовилаларды пайдалануға болады. Бұл жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін жаткалар үшін өте маңызды.

Сур.1 мотовила планка нүктелерінің қозғалыс траекториясы

1.3 планканың қозғалыс траекториясының теңдеулері.

Мотовил жұмысының жалпы сипатын анықтау және оның планкасының қозғалыс траекториясының теңдеулерін құру үшін ақ еркін планкасының түбірінде тұрған нанға қатысты жылжуын қарастырайық (сурет. 2). Бұл ретте мынадай белгілерді енгіземіз: О – координаттардың тікбұрышты жүйесінің басы; OX – өріс беттерімен сәйкес келетін және машинаның қозғалуына қарай бағытталған координаттардың көлденең осі; OY – мотовилдің ортасынан өтетін координаттардың Тік осі; Co – бастапқы жағдайдағы мотовилдің орталығы; АҚ – планканың бастапқы көлденең жағдайы; hc-өсімдіктер кесігінің биіктігі.; h-мотовиланы кесетін аппараттан орнату биіктігі; r-мотовил радиусы; l-сабақтарының биіктігі.

Сур.2 мотовил жұмысының схемасы

T=2сек уақыт болсын. машина COC= им t=10*0,0055=0,055 қашықтыққа жылдамдығымен алға жылжыды. Сонымен қатар, ақ планкасы а жағдайына ауысып, φ=ω t=44,136 бұрышына бұрылады. Сонда қабылданған координаттар жүйесіндегі А нүктесінің координаттары

X= CoC+ACcos ωt.

Y= OCo-ACsin ωt.

АС = r, CoC= им T және ОС = h+hc екенін ескере отырып, мотовила планкасының нүктесімен сипатталатын траекторияның теңдеуін аламыз:

X = им t + r cos ωt=0,055+0,725* cos44, 136=0,5747 (4)

Y= (h+hc) — r sin ωt=(1,453+0,2)- 0,725* sin44, 136=1,147 (5)

1.4 биіктігі бойынша мотовил орнату

Биіктігі бойынша дұрыс орнатылған мотовило екі талаптардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс: сабақтарды машинаның қозғалуына қарай ауытқымауы және оларды планкалар арқылы ауыстырып тимеуі тиіс.

Планка пышаққа сабақ беру үшін ол Δx (күріш.2) оған қарсы қозғалу. Айналмалы жылдамдықтың көлденең құраушысы бұл ретте машинаның кері қозғалуына бағытталатын болады.

ux<0 немесе ux=dx/dt= им — rω sin ωt<0.

Шарттарды орындаған жағдайда λ>1 жылдамдығы ux үнемі азаяды және кейбір бұру бұрышында планкалар φ1= ωt1 айналады нөлге тең, ал біреуі кері белгісі.

UX=0 жылдамдығы бар А1 нүктесіне сәйкес φ1 бұрышын анықтаймыз:

им-rω sin φ1=0, (6)

қайдан

sin φ1=1 / λ

және

φ1= ωt1= arcsin1/λ. (7)

Бірінші талапты орындау үшін нан массасына кіру кезінде планканың жылдамдығы ux=0 болуы қажет. Демек, мотовило биіктігі бойынша А1 нүктесі сабақ биіктігі l деңгейінде болатындай етіп орнату керек.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *