Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шаралары ұғымы

Құқықтың кез келген саласы тиісті заңнаманың талаптарын тиісті түрде орындамайтын адамдарға мемлекеттік мәжбүрлеу қолдану мүмкіндігін көздейді. Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шаралары тәртіптік, азаматтық-құқықтық, әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және қылмыстық іс жүргізу сипатында болуы мүмкін. Бұл тақырыпқа іс жүргізу сипатындағы мәжбүрлеу шаралары ғана қаралады, өйткені өзге шаралар басқа оқу пәндері шеңберінде оқытылады. Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шаралары-қылмыстық істі алдын […]

Read More

Қылмыстық сот ісін жүргізуде бұлтартпау шаралары

Бұлтартпау шаралары-айыпталушының, ал ерекше жағдайларда күдіктінің жеке бас бостандығын шектеудің тәсілдері мен құралдарын білдіретін іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының ерекше тобы. Бұлтартпау шараларының ерекшелігі мыналардан тұрады:: 1) Олар күдіктіге және айыпталушыға ғана қолданылады; 2) іс бойынша үдемелі іс жүргізуге кедергі келтіретін іс-әрекеттердің жолын кесуден тұратын оларды қолдану мақсаттары ерекше; 3) олар қылмыстық іс жүргізу заңында көзделген […]

Read More

Іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шаралары

Қылмыстық сот ісін жүргізуде оған қатысушыларды тиісті мінез-құлыққа мәжбүрлеу шараларының тобы бар, ол күдіктіні ұстауға да, процессуалдық бұлтартпау шараларына да, дәлелдемелерді жинауға, тексеруге және бағалауға бағытталған тергеу әрекеттеріне де қатысы жоқ. Мәжбүрлеу тәсілдерінің, құралдарының, шараларының бұл тобы Заңда қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеудің өзге де шараларының атауын алды. Бұл мәжбүрлеу шаралары белгіленген құқықтық рәсімді қамтамасыз ету […]

Read More

Түсінігі, түрлері және әлеуметтік-құқықтық маңызы өтінішхаттар

Қазіргі заманғы отандық қылмыстық іс жүргізу заңының сөзсіз жетістіктеріне сот ісін жүргізуге қатысушылардың өтініш білдіру және қылмыстық процесті жүзеге асыратын лауазымды адамдардың оларды шешу мәселелерін реттейтін арнайы тарау нормаларының болуын жатқызған жөн. Бұл тараудың пайда болуы қылмыстық процеске қатысушылардың қылмыстарды тергеу және қылмыстық істерді сот арқылы шешу салаларындағы өтініштерінің әлеуметтік-құқықтық маңыздылығына байланысты болды. Іс жүзінде, […]

Read More

Қылмыстық процеске қатысушылардың шағым жасау құқығы

Қылмыстық сот ісін жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдану бір жағынан, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушыларға ғана емес, сондай — ақ отандық құқықтың басқа да іс жүргізу салаларының қатысушыларына қатысты едәуір ауқымды проблеманың бір бөлігі, ал екінші жағынан-кез келген азаматтың және мемлекеттік органдардың лауазымды адамының конституциялық құқығы болып […]

Read More

Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар қорғау жағында

Қылмыстық процеске қатысушылардың арасында қорғаушы жағында күдіктінің, айыпталушының іс жүргізу мәртебесіне ие жеке тұлғалар және олардың қорғаушылары ерекше орын алады.Күдікті-жеке тұлға: 1) ҚІЖК-нің 20-тарауында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған;; 2) ҚІЖК-нің 91 және 92-баптарында көзделген тәртіппен қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған; 3) ҚІЖК-нің 100-бабына сәйкес айып тағылғанға дейін бұлтартпау […]

Read More

Иные участники уголовного судопроизводства

Қылмыстық процестің өзге қатысушыларының арасында қылмыстық оқиға мен алдын ала тергеу және сот талқылауы процесіне қатысты әртүрлі қылмыстық іс жүргізу мәртебесі бар куәгер, сарапшы, маман, аудармашы және куәгер маңызды орын алады. Куә-қылмыстық істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мәліметтердің болуы туралы болжамға байланысты жауап алуға шақырылған жеке тұлға (ҚІЖК 56-бабы).Куә қылмыстық сот ісін жүргізуде адамға […]

Read More

Лауазымды және өзге де адамдарға қарсылық білдіру негіздері

Қылмыстық істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу және қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін білікті қорғау қажеттілігі, егер олардың объективтілігіне, бейтараптығына немесе оларда тиісті кәсіби біліктілігі бар екендігі күмән туындаса, лауазымды және өзге де адамдарды қылмыстық процестен алып тастауға себепші болады. Лауазымды және өзге де адамдарға қарсылық білдіруді мәлімдеудің негіздерін […]

Read More